Převzato z Josef Holub, Stanislav Lyer: Stručný etymologický slovník jazyka českého - SPNP 1978

Některé cizí slovní základy
(pokračování)

PAKT-

1. lat. pangere zarážet (někam), spojovat, sjednávat (základ *pa- s nazalizací § 1, § 7)

a) ptc. pactus:pakt (pacht): kompaktní; kompaktáta (hist.)

b) pax (gen. pacis) sjednání míru, mír: pacifikace, pacifismus; pagát

2. řec. pēgny-mi upevňuji: pektin, pektóza

Pozn. Souvisí s psl. pazъ (dosud v rus. „drážka"); germ. posunutím § 4 je něm. fügen

spoj ovat, Fuge spára: fuk4; pažiti (přepážka)

PAN-

řec. pan (gen. pantos) všechno

a) pan-: panegyrik, panfobie; panoráma, panoptikum; panteon (panteismus),
pansofie; panychida; panslavismus (-germanismus, -americký); pandekty; pankre-
as; pantalony (pantofel); Pankrác

b) panto-: pantograf, pantomima

PAR-

1. lat. parare připravovat

a) preparanda; paráda; preparovat (re-, se-); parírovat,

b) ptc. paratus: aparát (pre-, re-, se-), parátní; komparativ
paratio: komparace (pre-, re-, se-)

c) imperare rozkazovat (připravit, aby se něco dělo): imperativ; imperátor,
impérium (imperialismus); empir

2. přédp. para- (pův. románského) „proti": paraple, parasol, paraván; parapet,
parašutista

Pozn. Souvisí asi s párati se (v. t.)
 

PART-

lat. pars (gen. part-is) část (součást), účast

a) parta (partner), partaj, partie, partiový (parciální)

parte (it.); partesy; partyzán; apartní; apartmá; depart(e)ment; garden-party; hol-
port

b) zdrob. particula: partikule (partikulární); parcela; partyky

c) partiri (ptc. partitus) dělit: partitivní, partita, partitura; di-partice (tri-, re-)

d) particeps (gen. particip-is) účastný na čem (srov. KAP-1): participovat (participa-
ce); participium (gram.)

PAS-

1. lat. passus krok, průchod: pasus; pas (2, 3, 4), passim; kompas

2. vlat. passare přecházet, podávat

a) pasáž (pasažér), pasant; en passant (fr.), pas přihrávka
pasparta, paspula; pozament

ptc. passatus: pasát (anti-)

b) pašovat(pašerák); pašák

c) pasírovat (pasírka); pasovat1

PAT-

1. lat. pati trpět

přech. patiens (gen. patient-is): pacient; pasiáns

ptc. passus: passio utrpení: pasionál, pase, pašije; pasiflóra; appasionato (it.)

passivus trpný: pasívum (pasíva), pasivní, pasivita

inkompatibilita; štrapáce

2. řec. pathō cítím (bolest) trpím

pathos bolest, cit: patos (patetický); patologie

pathē bolest: a-patie (apatický), sympatie (anti-); telepatie, homeopatie;

idiopatický

PAT(E)R-

1. lat. pater otec: páter, patemita; páteř (páternoster)
patronus:patron (patronát); patrona

patricij; patrimonium

patria otčina, vlast: repatriovat (repatriace)

2. řec. patēr otec: patriarcha; patriot (patriotismus); patronymikon
Pozn. Germ. posunutím § 4 něm. Vater: fotr

PED-1

a) lat. pes (gen. ped-is) noha

pedál, velocipéd, moped; pedikúra; pedestrián; peón, pión

pionýr; peáž

expedice (expedovat); depeše; speditér

impedance

b) řec. pūs (gen. pod-os) noha: pódium, antipod; polyp; dipodie; podagra;
galoše; trapéz; kalibr

c) germ. *fōt-(got. fōtus) noha § 4: angl. foot: fotbal, něm. Fuss: fusak,
fusekle

Pozn. Ide. střídy *ped-/pod- § 12; souvisí s naším, pěší (z pův. *pēd-s- § 5, § 9, § 11, -d
odsuto); srov. ped-3
 

PED-2

řec. pais (gen. paid-os) hoch, dítě, do lat. paed-

paidagogos vychovatel (vl. vedoucí dětí, v. AG-2): pedagogika, pedologie1, pedopsy-
chologie, pedopatologie, pediatrie
pedant; encyklopedie

PED-3

řec. pedon půda: pedologie2
Souvisí s ped-1: „po čem šlapou nohy"

PEL-

a) appellare přivolávat, jmenovat:
apelovat, apel; interpelace; apelativum (gram.); sex-appeal (angl.)

b) ptc. pulsus: pulsus tlukot: puls (pulsace), impuls (impulsivní), repulzní,
expulze

2. řec. pallō metám, vrhám: palestra; katapult

Srov. BAL- pozn.

PEND-

lat. pendere věšet, zavěšovat (na váhu), vážit apod.

a) peněžitá váha, měna: peníz, penny (angl.), fenik, peseta, kompendium pondus (gen.
ponderis) váha § 12: imponderabilie: pound libra. (angl.), něm. Pfund § 4: funt (rus.
pud)

b) ptc. pensus: penzum; penze; penzionát (penzión);
dispens, dispenzář; kompenzovat (kompenzace); suspenzórium, suspenze (suspen-
dovat)

c) expendere vydávat, vynakládat (peníze), uštědřovat: špendýrovat; spíže; stipendi-
um

d) pendēre viset: apendix, dependence (dependance); pendlovky, perpentykl; pandán

e) expandere (ptc. pansus) rozvěšovat, rozpínat § 12: expanze; špás

PER-

„pronikat dopředu, ven"

a) řec. peiraō (z *per-iō) zkoumám, pátrám: pirát; empirie
lat. ex-per-iri (ptc. -pertus) zkoumat: expert, expertíza, experiment, repertoár

b) střída *por- § 12
řec. poros průchod, průliv (Bos-por, vl. „hovězí" brod, srov. bukolický): pór2; em-
porium
rozšířený základ por-t v. PORT-2

c) germ. posunutím § 4 siněm, faran (nyní fahren); fárat; něm. führen vézt, vozit: fů-
ra (forman), fýrer, partafýra

Pozn. Souvisí s naším prám, prťa asi s párati (v. t.)
 

PET-

1. lat. petere(někam) směrovat, (za něčím) „letět"; žádat

a) přech. petens (gen. petent-is): petent (re-); kompetentní (kompetence)

b) ptc. petitus:apetýt

petitio žádost, usilování: petice, repetice (ko-), korepetitor

c) impetus útok: impetuózní; impetigo (lat.)
centripetální; perpetuum (

2. řec. petomai letím; pteron pero
Souvisí s naším pero, pták a v. i jestřáb
 

PLEK-

1. lat. plectere plést, spojovat

a) ptc. plexus:komplex, perplex; simplex (du-, tri-); simplifikace

b) ve slož.- staré ptc. -plicitus: explicit, explicite (op. implicite); komplic -plicare (ptc.
-plicatus): duplikát; aplikovat (ex-, kom-, -multi-, redu-); aplikace (kom-, redu-);
explika (du-, re-, su-)

exploatovat; plisé

2. řec. plekō splétám, střída plokos § 12 pletenec vlasů; ze základu *pl-:diploō zdvojuji:
diplom, diplokok

Pozn. Souvisí s něm. flechten plésti (z *pel-t- § 4): fald, fotel a s naším plésti (v. t.)

PON-

lat. ponere klást: de-ponovat (dis-, ex-, im-, kom-, dekom-, o-, pro-, su-
trans-), hydroponie

a) přech. ponens (gen. ponent-is): disponent, oponent; exponent (kom-)

b) ptc. positus: pozitura, póza; exposé (fr.); impozantní; expozitura; pošta (postilión)
positio položení: pozice (a-, dis-, ex-, indis-, kom-, dekom-, o-, pre-, pro-, su-,
trans-)

positivus: pozitron; diapozitiv

c) kompost, kompot; kapusta; kompoundní; á propos (fr.)

Pozn. Z pův. *po-sin-ere, jak svědčí ptc. positus, a to z po- (srov. post-, řec. apo- a naše
po) a základu, který je v lat. situs položený, jsoucí v určitém stavu (v. situace) k ide.
*si-(n) s var. *si-(m) = poloha, sídliště, rodové společenství: psl. *sьm- se střídou *sěm-
§ 12 (srov. dosud rus, semejstvo rodina, čeleď k *sěmьja = rodina, čeleď, ves).
 

PORT-1

lat. portare nést, vézt

a) aportovat (de-, ex-, im-, kol-, trans-); aport (ex-, im-, trans-); porto; kolportér, re-
portér (reportáž); portamento (it); portable (fr.); suport

b) portfej, portepé; portmonka; portviš; sport

PORT-2

a) lat. portus přístav (srov. Port Arthur, Oporto: portské víno; Portorico = „bohatý"
přístav); oportunní

germ. posunutím § 4 angl. Ox-ford (= brod „pro dobytek", srov. Bospor: PER-b),
fjord a něm. Furt brod (v četných jm. míst.)

b) lat. porta brána: portál, portikus, portiéra, portýr; fortna § 4 (z něm. Pforte)

Pozn. Je to střída rozšířeného základu *per: lat. portus = místo, kde přistávají lodi;
lat. porta „kudy se vchází". Oslabená střída § 12 *prt-is, psl. pьrtь pěšina (v. prť).
 
 

PREM-

lat. premere tísnit, tlačit

a) ve slož. -primere:deprimovat (kom-, re-); imprimatur (lat.); imprimé (fr.)

b) ptc. pressus: pres, expres, espreso; impresário; presantní
pressio tlak: deprese (im-, kom-, o-, re-, su-); kompresor; represálie; expresionis-
mus (im-)

PRIV-

lat. privare zbavovat

a) ptc. privatus zbavený (čeho), soukromý: přivát, privatista; privatissimum (lat.);
privatizovat
privilegium (lat.); prevít; prefatýn

b) proprius vlastní (z *pro pri(v)o, tj. pokládaný za soukromý majetek): proprieta;
apropriace (ex-)

Pozn. Z pův. *prei-vos, souvisí s lat. primus první (vl. sám o sobě, osamoceně stojící)
ide. základu *prei-/prī-: germ. posunutím § 4 něm. frei: fraj

PUT-

lat. putare ořezávat

a) ptc. putatus: amputace

b) přen. s různými předponami a s různým významem, jako vysílat: deputace; oddě-
lovat: deputát; oddalovat, počítat (vl. dělat zářezy v. „vrub"): konto (kontoko-
rent), eskont, diskont, kontoár; přičítat: imputovat; hodnotit: reputace; disputace

(disputovat, vl. „rozřezávat" dané téma)
 

REG-

1. lat. regere řídit, vládnout
a) dirigovat, korigovat; regiment; režim; režie (režisér); risorgimento (it.); eskorta
přech. regens (gen. regent-is): regenschori, regent; insurgent
regula pravítko, pravidlo: regulovat (regulace), regulativ, regulární; reglamá, re-
glementovat; pergola; řehole

b) ptc. rectus: direktiva, direktní; direkt; korektní (korektura); rektifikace; rectio:
rekce (di-), rektální; rektascence

rektor(áť), direktor (-ium); korektor;

rectum právo; něm. Recht § 4, Richter soudce: rychtář (rychta); rychtovat; angl.

dll right, copyright

c) vlat. directiare:adresa; redrese, drezura; dres

d) lat. rex. (gen. regis) král: roajalista; reál
regnum království, vláda: interregnum (lat.)
regio (gen. -ionis) kraj („ovládaný") regionalismus

2. Střída rog- § /2: lat. rogaredožadovat se: derogace, prerogativa; surogát; arogantní

Pozn. Souvisí s říše a ind. rádža (maharádža) v. t.

RUMP-

lat. rumpere (nosový infix!) lámat

a) korumpovat

b) ptc. ruptus § 7:ruptura, abruptní; ex abrupto (lat.)
ruta, deruta, maršruta; rutina (rutinér); šrůtka1
bankrot; rota

ruptio: erupce (ko-, inter-)

Pozn. Asi pův. onom., srov. naše hej rup! a rupat